REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
UŻYTKOWNICY INDYWIDUALNI

 


§1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.bodyicoach.com będącego własnością Jakuba Kurcza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIT4LIFE Jakub Kurcz, z siedzibą w Krynicy Zdrój przy ul. Słotwińskiej 52b, 33-380 Krynica Zdrój, Nr NIP: 7342492702, REGON 491998564.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Jakubem Kurczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIT4LIFE Jakub Kurcz jako Administratorem, a Użytkownikiem.

§2. DEFINICJE OGÓLNE

 

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w pod adresem  www.bodyicoach.com stanowiąca platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 • Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIT4LIFE Jakub Kurcz, z siedzibą w Krynicy Zdrój przy ul. Słotwińskiej 52b, 33-380 Krynica Zdrój, Nr NIP: 7342492702, REGON 491998564. Adresem Administratora do korespondencji jest: info@www.bodyicoach.com.
 • E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto; Login lub Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania lub po założeniu (rejestracji) Konta w Serwisie;
 • Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu lub E-maila i hasła), miejsce w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepowtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego Usługami.
 • Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług Serwisu;
 • Member Zone – dział dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 • Pakiet Treningowy – przedmiot oferty serwisu.
 • Pakiet Dietetyczny – przedmiot oferty serwisu.
 • Pakiet Suplementacyjny – przedmiot oferty serwisu.
 • Pakiet Usług lub Usługa – wybrany przez Użytkownika zakres Usług świadczonych przez Serwis, w skład którego wchodzą: pakiet treningowy, dietetyczny i/lub suplementacyjny znajdujący się w Cenniku Serwisu.
 • Trener – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania indywidualnych programów treningowych.
 • Dietetyk – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania indywidualnych programów dietetycznych oraz suplementacyjnych.
 • System Treningowy – autorski system sterowania treningiem i programowaniem treningów za pomocą nowoczesnych technologii internetowych i multimedialnych.
 • System Dietetyczny – autorski system sterowania systemem żywienia i programowaniem diet za pomocą nowoczesnych technologii internetowych i multimedialnych.
 • Profil Zawodnika – zbiór informacji o celach treningu, technicznych warunkach, zapleczu oraz o czasowych możliwościach korzystania z Pakietu Treningowego.
 • Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie jest obowiązująca przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 10 Regulaminu.
 • Pomoc – dział, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Serwisu mogą próbować dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu.

 

§3. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 2. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: info@bodyicoch.com
 3. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie pakietów treningowych, dietetycznych oraz suplementacyjnych umożliwiających Użytkownikowi osiąganie założonych przez niego celów zdrowotnych i/lub sportowych.
 4. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne Usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.
 5. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Usługi świadczonej na rzecz Użytkownika.

 

§4.PRAWA AUTORSKIE

 

Wyłączne prawa autorskie do serwisów bodyicoch.com, virtualtrener.com, icoach.pl oraz Systemu Treningowego, Systemu Dietetycznego jak i kodu źródłowego Systemu należą do Administratora i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U.. nr 60, Poz. 931 z późn. zm.) Udostępnianie zarówno pakietu jak i systemu treningowego osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§5.UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych w dzienniczku online oraz w dziale Members Zone. Każdy Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

Do pełnego korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie:

 1. urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
 2. skrzynki e-mail,
 3. przeglądarki Internetowej Mozilla FireFox 1.6 lub nowszej,
 4. systemu operacyjnego Windows 98, 2000, XP, Vista, Seven lub MacOSX.
 5. Korzystanie w procesie treningowym z pulsometrów lub/ i urządzeń do pomiaru mocy gwarantuje maksymalną funkcjonalność serwisu.

Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych funkcjonalności Serwisu. Zmiany będą przekazywane Użytkownikom w formie email.

§6. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

Na mocy Umowy Administrator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące Usługi:

 1. Pakiet Treningowy, w skład którego wchodzą:
  • indywidualny program treningowy na okres trwania Umowy,
  • konsultacje trenerskie,
  • cykliczne usprawnienia programu treningowego,
  • analiza zebranych danych w trakcie procesu treningowego przez Użytkownika Serwisu oraz Trenera,
  • podstawowe porady dietetyczne.
 2. Pakiet Dietetyczny lub/i Suplementacyjny, w skład którego wchodzą:
  • indywidualny program dietetyczny lub/i suplementacyjny na okres trwania Umowy,
  • konsultacje dietetyczne lub/i suplementacyjne,
  • cykliczne usprawnienia programu dietetycznego lub/i suplementacyjnego,
  • analiza zebranych danych w trakcie trwania Umowy przez Użytkownika oraz Dietetyka.
 3. System Treningowy; autorska koncepcja dzienniczka treningowego online składającego się z modułów:
  • plan treningowy z możliwością zapisania danych treningowych,
  • wymiana danych z trenerem,
  • statystyki treningowe wraz z analizą postępów,
  • statystyki zmian fizjologicznych organizmu w reakcji na bodźce treningowe,
  • notatnik trenującego,
  • kalendarz imprez sportowych z możliwością wybrania własnych startów,
  • ustawienia oraz elektroniczny wywiad sportowy.

 

§7.PAKIETY OFEROWANE PRZEZ SERWIS

 

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z pakietów opisanych poniżej:

 • Pakiet FIT – Użytkownik otrzymuje Pakiet Treningowy na okres 30 dni, po tym czasie i analizie zapisu treningowego Użytkownika dokonywanego w Systemie Treningowym Trener pisze plan treningowy na kolejny okres 30 dni, przez cały okres czasu trwania Umowy. Pakiet „FIT” nie przewiduje przygotowywania trenującego do udziału w zawodach sportowych. W ramach pakietu FIT użytkownik ma obowiązek wykonać badania morfologiczne oraz otrzymuje wytyczne odnośnie żywienia oraz suplementacji.
 • Pakiet ELITE – Użytkownik otrzymuje Pakiet Treningowy na okres 14 dni, po tym czasie i analizie zapisu treningowego Użytkownika dokonywanego w Systemie Treningowym Trener pisze plan treningowy na kolejny okres 14 dni, przez cały okres czasu trwania Umowy. W ramach pakietu ELITE użytkownik ma obowiązek wykonywać cyklicznie badania morfologiczne. Ponadto otrzymuje co 14 dni plan żywieniowy dostosowany do schorzeń jak i preferencji. Trzy razy w czasie trwania umowy otrzymuje wytyczne co do stosowania suplementów diety.
 • Pakiet PRO – Użytkownik otrzymuje Pakiet Treningowy na okres 7 dni, po tym czasie i analizie zapisu treningowego Użytkownika dokonywanego w Systemie Treningowym Trener pisze plan treningowy na kolejny okres 7 dni, przez cały okres czasu trwania Umowy. W ramach pakietu PRO użytkownik ma obowiązek wykonywać cyklicznie badania morfologiczne. Ponadto otrzymuje co 7 dni plan żywieniowy dostosowany do schorzeń jak i preferencji. Cztery razy w czasie trwania umowy otrzymuje wytyczne co do stosowania suplementów diety.

 

§8. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁATNYCH PAKIETÓW TRENINGOWYCH

 

 1. Z pakietów treningowych, dietetycznych i/lub suplementacyjnych mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie.
 2. W przypadku, gdy Pakiet Usług dotyczy osoby niepełnoletniej umowa zostaje podpisana z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Wybierając dany Pakiet Usług i podpisując umowę, Użytkownik oświadcza, iż posiada zaświadczenie lekarskie na uprawianie sportu, a w szczególności dyscypliny jaką będzie trenował. Bez zgody lekarza trening jest prowadzony na własną odpowiedzialność.
 4. Każdy z Pakietów Usług zawiera elementy porad dietetycznych niezbędnych i służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia Użytkowników.
 5. Wybierając dany Pakiet Usług Użytkownik zaświadcza, iż celem nadrzędnym i podstawowym korzystania z Usługi jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia.
 6. Przystępując do opracowania Pakietu Usług Trener i/lub Dietetyk zbiera od Użytkownika pełne dane w formie elektronicznego wywiadu sportowego i/lub dietetycznego.
 7. Trener i/lub Dietetyk opracowuje indywidualny plan treningowy, dietetyczny i/lub suplementacyjny na podstawie zebranych danych, dostosowany do potrzeb i celów Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do realizowania zaleceń Trenera i/lub Dietetyka oraz do prowadzenia zapisu treningu, efektów stosowania planu dietetycznego i/lub suplementacyjnego niezbędnych do prawidłowego sterowania treningiem, dietą i/lub suplementacją.
 9. Zapis treningu realizowany jest za pomocą Systemu Treningowego funkcjonującego w Serwisie.
 10. Trener zaleca wykonywanie okresowych badań lekarskich, co 3 do 6 miesięcy oraz stosowanie monitora pracy serca i/lub urządzenia do pomiaru generowanej mocy w trakcie treningu.
 11. Realizacja planu treningowego nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu sportowego.
 12. Realizacja planu dietetycznego i/lub suplementacyjnego nie jest równoznaczna z osiągnięciem założonych przez Użytkownika celów diety i/lub suplementacji.
 13. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane składające się na jego Profil Zawodnika zależnie od potrzeb i następujących zmian.
 14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem lub zawodami.
 15. Użytkownik oświadcza, że dane treningowe, fizjologiczne i/lub morfotyczne, jakie wprowadza do dzienniczka są zgodne z prawdą.
 16. Trener nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie przez Użytkownika  innych lub w innej ilości bodźców treningowych niż zalecane.
 17. Dietetyk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie przez Użytkownika innych lub w innej ilości produktów żywnościowych (w szczególności stosowania diet eliminacyjnych) i/lub suplementacyjnych.

 

§9. DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Administrator świadczy Usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik, rozpoczynając współpracę z Serwisem, musi się uprzednio zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu.
 3. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia oraz aby możliwe było podpisanie umowy z Serwisem, Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP (jeśli chce otrzymywać faktury), PESEL oraz prawidłowo działający adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. W przypadku zmian teleadresowych Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swojego profilu.
 5. Tworzenie konta w dziale Members Zone polega na podaniu adresu E-mail, na który wysyłany jest link aktywacyjny z tymczasowym hasłem. Po aktywowaniu konta można uzupełnić wszystkie dane konieczne do podpisania umowy, o których mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu.
 6. Administrator zabrania podawania hasła oraz innych danych umożliwiających dostęp do działu Members Zone oraz do dzienniczka treningowego osobom trzecim.
 7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  • spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do bycia Użytkownikiem Serwisu;
  • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Usług Serwisu;
  • wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny;
  • wyraża zgodę na warunkach określonych w § 14 Regulaminu, na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych i innych informacji oraz danych przekazanych Administratorowi w związku z uczestnictwem w Serwisie;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora związanych z jego działalnością;
  • wyraża zgodę, by Administrator dostarczał mu informacje komercyjne podmiotów trzecich (tzw. mailing) bez fizycznego udostępniania im swej bazy adresów e-mail;
  • podane przez niego w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do uprawianej dyscypliny sportowej.
 8. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie, do którego będzie przyporządkowany jego Profil. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora.

 

§10. ZABLOKOWANIE I USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Konto może zostać zablokowane lub całkowicie usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje niemożność korzystania z Usług Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
 2. Użytkownik łamie  postanowienia Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy Konto może zostać zablokowane.
 3. Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do pełnej aktywacji Użytkownika w Serwisie przez okres 3 miesięcy.
 4. Użytkownik świadomie, lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
 5. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności gdy:
  • Login Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
  • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych,  rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na funkcjonującym w ramach Serwisu forum, albo czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
  • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora lub osób trzecich;
  • Serwis wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet;
 6. Zablokowanie Konta z przyczyn przewidzianych w niniejszym § 10 ust. 1 Regulaminu nie stanowi dla Użytkownika podstawy do obniżenia wynagrodzenia należnego dla Administratora.
 7. Całkowite usunięcie konta Użytkownika z przyczyn przewidzianych w niniejszym § 10 Regulaminu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Administratora określonym w § 13 ust. 3 Regulaminu.
 8. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
 9. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik traci prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.

 

§11. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej www.bodyicoch.com Użytkownik założy swój Profil podając wymagane dane do korzystania z działu Members Zone.
 2. Niezwłocznie po rejestracji w Serwisie Administrator wysyła pocztą e-mail do Użytkownika elektroniczną wersję Umowy. Użytkownik obowiązany jest wydrukować i podpisać Umowę w dwóch egzemplarzach i obydwa dokumenty odesłać Administratorowi na jego adres korespondencyjny. Administrator po otrzymaniu Umowy podpisuje obydwa egzemplarze i jeden z nich odsyła Użytkownikowi.
 3. Umowa obowiązuje od dnia otrzymania przez Administratora podpisanej kopii Umowy.
 4. W momencie otrzymania przez Administratora podpisanej Umowy Użytkownik otrzymuje potwierdzający e-mail na adres E-mail Użytkownika z instrukcjami dalszego postępowania, niezbędnego w celu rozpoczęcia właściwej współpracy.
 5. Udostępnienie dzienniczka treningowego oraz skonstruowanie pierwszego planu treningowego następuje po dokonaniu pierwszej płatności, zgodnie z zapisem §12 Regulaminu.
 6. Udostępnianie dzienniczka treningowego oraz konstruowanie kolejnych planów treningowych następuje przez cały okres obowiązywania umowy,  z częstotliwością zależną od wybranego Pakietu.
 7. W razie nie uiszczenia przez Użytkownika pierwszej opłaty w trybie opisanym w §12 Regulaminu Administrator w ciągu 30 dni od terminu płatności ma prawo odstąpić od Umowy lub zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu do czasu wyjaśnienia opóźnienia w zapłacie.
 8. Podpisana i przekazana Administratorowi przez Użytkownika Umowa i dokonywanie regularnych wpłat za dostęp do Pakietu Usług jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych Usług Serwisu.
 9. Użytkownik, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 11 ust. 3 zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Umowa z Użytkownikiem zostaje automatycznie przedłużona na kolejny czas określony równy okresowi na jaki Umowa została zawarta, jeżeli do upływu terminu jej wygaśnięcia Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usług Serwisu w formie pisemnej. Jednakże, mimo iż umowa została przedłużona Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy bez dodatkowych skutków prawnych przez okres jednego miesiąca po automatycznym przedłużeniu umowy, przy czym wówczas Administrator nalicza wynagrodzenie za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Obowiązuje 30-to dniowy okres wypowiedzenia.
 11. Umowa przedłużona zgodnie z § 11 ust. 10 Regulaminu zostaje zawarta na warunkach obowiązujących w dniu jej przedłużenia, z uwzględnieniem promocji dla stałych klientów.

 

§12. WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Korzystanie z Pakietu Usług jest odpłatne.
 2. Użytkownik wnosi comiesięczną opłatę za Usługę ustaloną w Umowie. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Opłata wynika z wybranego przez Użytkownika Pakietu Usług, oraz okresu na jaki Umowa została zawarta zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
 4. Opłatę należy uiszczać na podstawie dokumentu księgowego wysyłanego drogą elektroniczną na E-mail każdego Użytkownika Serwisu na początku każdego okresu rozliczeniowego rozliczeniowego.
 5. Termin płatności upływa 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego świadczenia Usługi.
 6. Użytkownik oświadcza, iż wyraża nieodwołalną zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę płatności za Usługę w formie elektronicznej wysyłanych na E-mail.
 7. Od pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego Użytkownik monitowany jest informacją o zbliżającym się terminie płatności.
 8. Po przekroczeniu terminu płatności i braku zaksięgowanych środków na koncie Administratora pojawia się monit o przekroczeniu terminu płatności i naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki doliczane do kolejnej opłaty za Usługę.
 9. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Administratora.
 10. Dostęp do Pakietu Usług blokowany jest automatycznie 10-tego dnia każdego miesiąca o ile nie wpłynęła opłata za Usługę. Przepis § 10 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 11. Odblokowanie dostępu do Pakietu Usług następuje w dniu uznania środków na rachunku bankowym Administratora.

 

§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY; KARA UMOWNA

 

 1. Umowa rozwiązuje się po upływie okresu na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 10 oraz niniejszego § 13 Regulaminu.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika za wypowiedzeniem w przypadku udokumentowanego zaświadczeniem lekarskim uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu i wykonywanie treningów przez okres dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
 3. Administrator może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę bez wypowiedzenia, w razie naruszenia przez Użytkownika zapisów Umowy lub Regulaminu, w szczególności Administrator może rozwiązać umowę w razie braku uiszczania przez Użytkownika wynagrodzenia zgodnie z Umową za 2 (dwa) kolejne okresy rozliczeniowe.
 4. W razie wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika bez udokumentowania przyczyny określonej w § 13 ust. 2 Regulaminu, lub w razie rozwiązania Umowy przez Administratora z przyczyn określonych w § 13 ust. 3 Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia nie uiszczonego przez Użytkownika pozostałego do zakończenia Umowy, gdyby nie doszło do jej rozwiązania.
 5. Użytkownik, jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do zapłaty na adres Użytkownika wskazany w Umowie.
 6. W sytuacji gdy szkoda wyrządzona przez Użytkownika przekracza wartość kary umownej Administrator zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

 

§14. PRYWATNOŚĆ, POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.
 2. Wszystkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do rozliczeń Administratora z Użytkownikiem za świadczone Usługi;
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika;
 4. Wszystkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe Usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analitics informacje o technicznym profilu Użytkownika.
 6. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Administrator używa cookies w celu dostarczania Usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 7. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (forum, czat itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 8. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania w każdej chwili.
 10. W razie rozwiązania Umowy, wszystkie dane techniczne Użytkownika będą przechowywane przez Serwis. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tylko w zakresie koniecznym do realizacji praw Administratora związanych z realizacją Umowy oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator może zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników.
 12. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 13. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na publikowanie swoich osiągnięć sportowych na głównej stronie Serwisu. Zgoda powyższa rozciąga się na publikowanie już po wygaśnięciu Umowy osiągnięć sportowych Użytkownika uzyskanych w trakcie jej obowiązywania (osiągnięcia historyczne).
 14. Administrator może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do zbiorowego wizerunku Użytkowników wykorzystywanego bezpośrednio przez Administratora oraz przekazywane partnerom marketingowym.
 15. Użytkownik zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach związanych z wykonaniem Umowy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

§15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA.

 

 1. Za świadczone Usługi Administrator odpowiada na zasadzie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z powodu:
  • siły wyższej, tj. zdarzenia przyszłego i niepewnego, któremu człowiek nie może zapobiec i którego skutków i wystąpienia nie może przewidzieć;
  • działań za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik;
  • działania osób trzecich;
  • nieprawidłowego działania lub specyfiki działania urządzeń i oprogramowania, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania błędów w jego działaniu, które po ujawnieniu przez Administratora będą niezwłocznie poprawiane.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz wszelkich Usług świadczonych w jego ramach mogą być przez Użytkowników podnoszone poprzez zgłaszanie jego dysfunkcji Administratorowi lub osobom działającym w jego imieniu pocztą tradycyjną na adres Administratora lub tak jak opisano w dziale pomoc dzienniczka treningowego.

 

§16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 

 1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Użytkownika roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z winy Administratora.
 2. Reklamacje nie mogą być wnoszone w terminie późniejszym niż 14 dni, licząc od dnia następującego odpowiednio po:
  • ustaniu przerwy w korzystaniu z Serwisu,
  • otrzymaniu dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie wynagrodzenia Administratora.
 3. Reklamacja musi być złożona przez Użytkownika na piśmie oraz zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających roszczenie.
 4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Administrator niezwłocznie powiadamia o tym reklamującego Użytkownika, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na piśmie.
W przypadku przerwy w dostępie do Serwisu powstałej z winy Administratora, trwającej nieprzerwanie ponad 24 h, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania obniżenie wynagrodzenia za Usługę z tytułu uznanej reklamacji w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej, za każde pełne 24 h przerwy w dostępie do Serwisu
 6. W przypadku uznania wniesionej przez Użytkownika reklamacji, nadpłata powstała z tego tytułu zostanie automatycznie zaliczona na poczet spłaty następnej faktury, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.

 

§17. ZMIANA REGULAMINU; ZMIANA UMOWY.

 

 1. Administrator może dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia Użytkownika, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz wysyłając na E-mail Użytkownika informację o takiej zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia opublikowania informacji, o której mowa w § 17 ust. 2. Jeśli Administrator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu 21 dni, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a Użytkownik zwolniony zostaje z obowiązku uiszczania kary umownej, o której mowa w § 13 Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu przyjęta przez Użytkownika stanowi zmianę Umowy. Umowę można zmienić również poprzez rozszerzenie Pakietu Usług, z których chce skorzystać Użytkownik. Odpowiednie zastosowanie ma wówczas procedura określona w § 11 Regulaminu.
 5. W razie gdyby Użytkownik chciał zmienić w trakcie obowiązywania Umowy Pakiet Usług na tańszy, wówczas dotychczasowa cena będzie obowiązywać Użytkownika przez dwa kolejne miesiące rozliczeniowe po miesiącu, w którym Użytkownik zdecydował się na zmianę.